Nederlands - Corso Avanzato - Werken (lavorare)

 
 
 

Start pagina | Aantekeningen |  NederlandsHulpbronnen | Zoek
Home page | CommentsNetherlandsResources | Search
 
 
 

Werken (lavorare)

Leestekst 1
Testo 1

Il pezzo che segue e' tratto da un classico di letteratura moderna: Karakter di F.Bordewijk, pubblicato nel 1937. Narra le vicende di Katadreuffe, dalle sue umili origini fino al suo ingresso come socio in uno studio legale. Riesce nei suoi intenti per pura forza di volonta' e determinazione, in altre parole, per il suo carattere. Non c'e' tempo per altre distrazioni, ed e' questa la ragione per cui, nonostante la mutua attrazione tra K. e Lorna te George, lei decide che non puo' piu' lavorare nello stesso ufficio. Stroomkoning (citato nel testo) e' il capo dell'ufficio legale.

Karakter
karakter.mp3

Zeer geachte Heer Stroomkoning
Het spijt me meer dan ik tot uitdrukking kan brengen dat ik na zoveel jaren u onverwacht om ontslag moet vragen, maar bebaalde redenen die ik moeilijk kan uitleggen noodzaken mij daartoe. Het spreekt vanzelf dat ik ten opzichte van mijn salaris de consequenties van deze stap ten volle aanvaard. Ik dank u voor alle tegemoetkoming die ik van u ondervonden heb. Met beleefde groeten, ook aan Mevrouw.

Lorna te George

Katadreuffe las het briefje eerst geheel door. Het was een zelfbewuste dameshand, maar allerminst een damsstijl. Het was de zakelijke correcte stijl van de advocaat, door haar jarenlange functie was zij doordreknt met de stijl van het kantoor.

Haar handtekening voluit. Lorna te George. Toen las Katadreuffe die ene zin nog eens halffluid over. 'Het spreekt vanzelf dat ik ten opzichte van mijn salaris de consequenties van deze stap ten volle aanvaard'.

- Bedoelt ze, vroeg jij, dat ze haar laatst verdiende...
Stroomkoning bleef staan en viel hem in de rede.
- Juist, dat bedoelt ze. Ze doet afstand van haar salaris. Ze zal goddorie een kwartaal, een half jaar extra van me krijgen!

Uitdrukkingen
frasi

(Zeer) geachte Heer/Mevrouw ... caro signor/signora, e' il modo standard di iniziare una lettera, notare che l'olandese ha un modo formale (Geachte) ed uno informale (Beste).
het spijt me sono molto spiacente
tot uitdrukking brengen (molto formale) esprimere/di esprimere
om onstlang vragen dare le dimissioni
iemand tot iets noodzaken (molto formale) obbligare qualcuno a fare qualche cosa
het spreekt vanzelf va da se', e' sottinteso che
ten opzichte van (molto formale) con rispetto del...
de consequenties van iets aanvaarden (molto formale) accettare le conseguenze di qualche cosa
ten volle (formale) completamente
met beleefde groeten (molto formale) con cordiali saluti
nog eens ancora una volta
iemand in de rede vallen interrompere qualcuno
afstand doen van (molto formale) rinunciare, lasciare perdere.

Scrivere una lettera formale

Molte delle espressioni che compaiono nella lettera di Lorna sono tipicamente formali e professionali.

Kommentaar op leestekst 1
Note relative al testo 1

 1. daartoe

  ...maar bepaalde redenene noodzaken mij daartoe ... ma certe ragioni mi obbligano a quello (quel passo)

  Daartoe consiste di due elementi: daar che e' relativo ad er usato come pronome e toe che e' una forma della preposizione tot. Vi sono anche altre forme: ertoe / hiertoe - di questo, daartoe - di quello.

 2. haar laatst verdiende

  K. che parla nel testo, viene interrotto nel mezzo della frase dal capo. La parola mancante potrebbe essere sia geld o salaris, percui potremmo tradurre la frase come 'la sua ultima paga'. Laatst e' un avverbio, quindi non si aggiunge una 'e', mentre verdiende e' un aggettivo e quindi prende la 'e' alla fine.
  Nuova regola: dopo i pronomi possessivi (mijn, jouw, uw, zijn, haar, ons/onze, jullie, hun) aggiungere sempre una 'e' all'aggettivo.

 3. Stroomkoning bleef staan

  In questo caso blijven e' usato come verbo ausiliario con l'infinito staan. Questo tipo di costruzione verra' discussa in dettaglio piu' avanti. Questa particolare costruzione in genere si traduce con "restare immobili".

Previous Indice Next


karakter.mp3

Woordenschat
Vocabolario

onverwachtinatteso, inaspettato
bepaaldsicuro,certo
de redenla ragione, il motivo
uitleggenspiegare
het salarisil salario, la paga
de stapil passo
de tegemoetkomingaiuto e comprensione
ondervindenexperience
doorlezenleggere attraverso
geheelcompletamente
zelfbewustconscio
de dameshandscrittura femminile
allerminstper niente
de damesstijllo stile femminile
zakelijkprofessionale
correctcorretto
jarenlangper parecchi anni, parecchio
doordrenktinfluenzare, colorare
de handtekeningfirma
voluitin pieno
overlezenrileggere
de zinla frase
halfluidcon voce calma
laatstrecentemente
juistesatto, esattamente
goddorieper Dio
het kwartaalun quadrimestre
Oefeningen bij leesttekst 1
Esercizi sul testo 1

Dire se le frasi seguenti riferite al testo sono giuste o no

 1. Lorna te George zegt dat ze de redenen voor haar brief zal uitleggen
 2. K. vindt dat Lorna te George in de stijl van een advocaat schrijft
 3. K. leest de zin nog eens waarin ze zegt dat ze de consequenties ten opzichte van haar salaris aanvaardt
 4. Hij schijnt haar niet te geloven
 5. Stroomkoning laat hem verder praten
 6. Stroomkoning zegt dat hij haar zelf extra geld zal geven

Rispondere alle seguenti domande (lo scopo e' assicurarsi di avere capito il testo)

 1. Cosa pensate che voglia dire Lorna con la frase che comincia con "het spreekt vanzelf..."?
 2. Perche' pensate che K. ripeta la frase?
 3. Che cosa risponde Stroomkoning alla sua frase?
 4. Che cosa dice questo di Stroomkoning riguardo Lorna e le dimissioni?

Riempire i vuoti nelle frasi seguenti con le parole dal vocabolario:

 1. de advocaat wilde dat ik mijn .... onderaan het papiertje zette
 2. geloof jij dat er zoiets bestaat als een ... die echt zoveel verschilt van een mannenstijl?
 3. het leukste aspect van mijn baan als secretaresse is het ... dat ik elke maand krijg
 4. weet u de ... voor zijn plotseling ontslag?
 5. ik heb van mijn baas veel ... ondervonden tijdens de ziekte van mijn man
 6. het vragen van ontslag is een grote ... in het leven van de meeste mensen

Soluzioni agli esercizi

Leestekst 2
Testo 2

vacatures.mp3

Vacatures

Secretaresse (m/v)
Voor een commercieel bedrijf in het centrum van Rotterdam. U verricht zelfstanding alle voorkomende secretariele werkzaamheden. Een goede kennis van geschreven en gesproken Frans is vereist. Ervaring met tekstverwerking en steno is een voorwaarde. Deze full-time baan is voor langere tijd.

Management-assistent(e) (m/v)
Voor een internationaal bedrijf in het centrum van Den Haag. U assisteert de directeur bij zijn werkzaamheden. Naast meerdere jaren secretariele ervaring, waarbij u gewend bent zelfstanding beslissingen te nemen, is een uitstekende beheersing van de Engelse taal vereist. Bent u creatief, hebt u een groot verantwoordelijkheidsgevoel en toont u een grote inzet, dan is deze full-time baan misschien iets voor u.

Uitdrukkingen
frasi

meerdere jaren diversi anni
gewend aan iets zijn essere abituati a...

Kommentaar op leestekst 2
Note relative al testo 2

 1. secretaresse m/v
  Questo tipo di annunci cerca di essere equanime aprendo la posizione sia a uomini che a donne.

 2. voorkomende
  Altro esempio di participio presente di un verbo usato come aggettivo.

 3. zelfstandig beslissingen te nemen
  Nota che nonostante zelfstandig sia prima di un nome plurale, non e' inflesso. Questo perche' e' usato come avverbio qui', non aggettivo. Ci dice come le decisione sono prese e non il tipo di decisione.

 4. bent u creatief, hebt u een groot verantwoordelijkheidsgevoel
  Questa e' una forma alternativa di comprre una frase condizionale che e' talvolta usata. Il significato e' lo stesso di als u creatief bent, als u een groot verant... hebt....
vacatures.mp3

Woordenschat
Vocabolario

de vacaturericerca di personale
m/v = maan/vrouwmaschile o femminile
commercieelcommerciale
het bedrijfla societa', la compagnia
verrichteneseguire, portare a compimento
zelfstandigindipendente
voorkomenoccorrere/capitare
secretarieelsegretariale
de werkzaamheidattivita'
de kennisconoscenza
vereisenrichiedere/domandare
de ervaringesperienza
de tekstverwerkingword processing
het stenostenografia
de voorwaardecondizione
de baanil lavoro
de management-assistent(e)assistente manager
assisterenassistere
de directeurdirettore/manager
waarbijin accordo con, attraverso
de beslissingla decisione
de beheersingcompetenza/conoscenza
het verantwoordelijkheidsgevoelsenso di responsabilita'
tonendimostrare
de inzetdedicazione

Grammatica

 1. formare i nomi da verbi
  Abbiamo gia' visto nella lezione 2 come formare nomi da verbi semplicemente mettendo het di fronte all'infinito del verbo (het kweken). C'e' anche un'altro modo: usando il suffisso ing con lo stem del verbo. Il nome cosi' formato e' sempre un nome comune (prende de). Ci sono due esempi di questo nel testo precedente: de beslissing e de beheersing.

  Questo modo puo' essere usato con molti verbi:
  staken (scioperare) - de staking (lo sciopero)
  bedoelen (significare) - de bedoeling (il significato)

 2. combinare i nomi
  Un modo di formare nuove parole e' di combinare insieme diversi nomi per formare un'unico nome "composto". Un tipico (e mostruoso) esempio e' het verantwoordelijkheidsgevoel. Qui' le parole de verantoowedelijkheid (responsabilita') e' combinato con het gevoel (sensazione). Quando i nomi sono combinati in questo modo il genere (comune o neutro) e' sempre quello dell'ultima parola nella sequenza. In questo caso il genere e' neutro (het).

  Alcuni nomi composti usano una -s- per attaccare insieme le due parole, solo per renderne la pronuncia piu' semplice (!), in altri casi si usa -en- per lo stesso motivo: boek + kast = boekenkast (libreria)

Lettere formali

Di seguito sono dati due esempi di lettere formali, la prima e' un esempio di applicazione per il lavoro di segretariato riportato nell'annuncio precedente e la seconda e' la (possibile) risposta all'applicazione.


let1.mp3
Firma N.V.
Rooslaan 3a
3531 ED Utrecht
Muizenstraat 41
3531 CH Utrecht

23 oktober 1993

Geachte Heer/Mevrouw,

In antwoord op uw advertentie in de krant van 22 oktober 1993 wil ik mij hierbij kandidaat stellen voor de aangeboden vacature van secretaresse.

Ik ben 24 jaar oud en heb 3 jaar ervaring als secretaresse bij een groot reclamebureau. Daarvoor heb ik een opleiding secretaresse van twee jaar gevolgd. Ik heb een goede beheersing van het Engels en het Frans. Ook heb ik ervaring met het gebruik van een tekstverwerker en met steno. Ik kan goed met collega's omgaan, ben altijd bereid initiatief te tonen en ben gewend om in een druk kantoor te werken.

Ik stuur u hierbij ook mijn curriculum vitae, en zal graag verdere informatie verstrekken indien u die nodig mocht hebben.

Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Bij voorbaat hatelijk dank,

Hoogachtend
Lenie de Vries


let2.mp3
Mevrouw L. de Vries
Muizenstraat 41
3531 CH Utrecht

Firma N.V.
Rooslaan 3a
3531 ED Utrecht

27 oktober 1993

Geachte mevrouw De Vries,

Betreft: vacature secretaresse

Naar aanleiding van uw brief d.d. 23 oktober jl. heb ik het genoegen u het volgende med te delen.

Wij zijn geinteresserd in uw sollicitatie en zouden graag het een en ander met u willen bespreken. U wordt uitgenodigd voor een interview, op 15 november a.s. om 10 uur.

Wilt u zo vriendelijk zijn telefonisch contact op te nemen met het secretariaat indien u op die datum niet aanwezig kunt zijn?

Met vriendelijke groeten,

A. de Vos
Personeelsdirecteur

Uitdrukkinge
Frasi

in antowoord op in risposta a
zich kandidaat stellen voor applicarsi, proporsi, offrirsi
opleiding secretaresse istruzione da segretaria
goed omgaan met andare d'accordo con
ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet attendo con interesse di ricevere la vostra risposta
bij voorbaat hartelijk dank vi ringrazio in anticipo
naar aanleiding van procedere verso
het een en ander casi (una cosa ed un'altra)
telefonisch contact opnemen telefonare, prendere contatto telefonicamente
met vriendelijke groeten sinceramente vostro/suo

Notare l'uso di frasi come in antwoord op, naar aanleiding van, bij voorbaat hartelijk dank, d.d. etc, che capitano molto spesso in lettere formali, non solo nel caso di curriculum e ricerche del personale.

let1.mp3
let2.mp3

Woordenschat
Vocabolario

hierbijattraverso, mediante
de kandidaatil candidato, l'applicante
daarvoorprima di cio'
de opleidingaddestramento
de collegacollega
het initiatiefiniziativa
drukoccupato/pieno di lavoro
het kantoorufficio
het curriculum vitae (cv)curriculum vitae/cv
verstrekkenfornire, provvedere
hiermeecon questa (lettera)
voldoendesufficiente
HoogachtendSincermanete vostro (formale)
betreftriferimento, si riferisce a
d.d. (de dato)datato
jl. (jongstleden)ultima
het genoegenil piacere
het volgendeil prossimo, il successivo
mededeleninformare, passare l'informazione
a.s. (aanstaande)successivo
het secretariaatil segretariato
indiense (formale)
de datum(la data)
aanwezigpresente
de personeelsdirecteurdirettore del personale

Luistertekst
Testo da ascoltare

Lies Braakman (che abbiamo incontrato prima a pranzo con Andrew Black) sta' cercando un nuovo assistente personale, ecco uno dei candidati. Nel testo, Lies e' indicata con LB, mentre il candidato e' WK. Il testo e' fornito in due versioni, lenta e normale.

Het sollicitatiegesprek
gesprek.mp3
gesprek-fast.mp3

LB - Komt u binnen meneer de Koning. Gaat u zitten.
WK - O! Eh... Dank u.
LB - U bent de vierde en laatste die ik vandaag ga interviewen. Er waren natuurlijk veel meer sollicitanten, dus spreekt het vanzelf dat ik zeer geinteresserd ben in uw sollicitatie. Het is de bedoeling om vandaag tot een beslissing te komen en u vanavond te laten weten wat ik heb besloten. Bent u vanavond thuis?
WK - Tot een uur of acht, ja.
LB - Wilt u misschien eerst iets vertellen over uw werkervaring en dan zal ik wat over deze baan zeggen.
WK - Zoals u uit mijn sollicitatiebrief weet, werk ik al vier jaar als management-assistent. De secretariele aspecten beperken zich tot tekstverwerken, het organiseren van vergaderingen, het bijhouden van de dagagenda. Ik moet veel zelfstandig werken - eigen correspondentie voeren over alledaagse dingen en soms ook rapporten en zo voor mijn baas schrijven. Verder ben ik verantwoordelijk voor het archief. O ja, en ik moet ook in het Engels en soms in het Duits telefoneren.
LB - U heeft op het ogenblik een mannelijke baas, meen ik? Hebt u wel nagedacht over de voor- en nadelen van een vrouwelijke?
WK - Eh, uh, eigenlijk niet, nee.
LB - Omdat u nooit aan de mogelijkheid van een vrouw als baas heeft gedacht?
WK - ... (silenzio)

Uitdrukkingen
Frasi

het is de bedoeling e' mia intenzione
tot een beslissing komen venire ad una decisione/prendere una decisione
iemand iets laten weten far sapere qualche cosa a qualcuno
zich beperken tot essere limitato a
correspondentie voeren gestire la corrispondenza
nadenken over pensare a qualche cosa
de voor- en nadelen i pro ed i contro

gesprek.mp3
gesprek-fast.mp3

Woordenschat
Vocabolario

interviewenintervistare/colloquio
besluitendecidere
de werkervaringesperienza di lavoro
het organiserenorganizzare
de vergaderingil meeting
het bijhoudentenersi aggiornati/al corrente
de dagagendal'agenda
alledaagstutti i giorni
het rapportil rapporto
de baasil capo
verantwoordelijkresponsabile
het archiefl'archivio
Oefeningen
esercizi

Creare delle frasi informali dalle frasi formali di seguito. Per esempio: Komt u binnen diventa Kom binnen

 1. Gaat u zitten
 2. Dank u
 3. U bent de laatste die ik vandaag ga interviewen
 4. Bent u vanavond thuis? Wilt u misschien iets vertellen over uw werkervaring?

Dire il verbo da cui i seguenti nomi sono derivati:

tegemoetkoming, uitdrukking, herinnering, aansluiting, opleiding, tekstverwerking.

Comporre nomi (che finiscono in 'ing') dai verbi di seguito riportati:

mededelen, inrichten, aanbieden, voorstellen, ontdekken, verwijzen, reserveren.

Soluzioni

Previous Indice Next

Commenti

2 messages this document does not accept new posts

gigia

kwartaal = trimestre By gigia posted 23/05/2009 16:14

la parola kwartaal vuol dire trimestre e non quadrimestre. E' un false friends. Letteralmente rappresenta la quarta parte di un anno. (12/4=3)

-- gigia


Davide Bianchi

-AT- gigia By Davide Bianchi posted 24/05/2009 21:14

> la parola kwartaal vuol dire trimestre e non quadrimestre. E' un false friends. Letteralmente rappresenta la quarta parte di un anno. (12/4=3)

Ci hai ragione.

-- Davide Bianchi